§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Klubu Fitness NJN ul. 1 Maja 51 44-194 Knurów.

§2

Klub Fitness NJN: Zwany dalej “Klubem” świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, zajęć na siłowni, porad dietetycznych, innych zajęć sportowych i rekreacyjnych.

§3

Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§4

W zajęciach oferowanych przez  Klub Fitness NJN mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 rok życia i nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń.W przypadku zatajenia takich przeciwskazań za pojawienie się uszczerbku na zdrowiu odpowiada klient. Klub Fitness NJN nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

§5

Właściciel Klubu Fitness NJN zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§6

Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem lub okazania karty Benefit/Fit Profit/Ok System.

§7

Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

§8

Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

§9

Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§10

Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług  Klubu, a następnie zostawić go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki. Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł.

§11

W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami. Każdy ćwiczący zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywanie ćwiczenia

§12

Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub Fitness NJN nie ponosi odpowiedzialności.

§13

W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu NJN – z czystą podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, baletki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§14

Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i sal do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§15

Klub Fitness NJN prowadzi rezerwację miejsc na zajęciach grupowych. Klient może rezerwować miejsca na zajęciach jeżeli posiada aktywny karnet lub z góry uiści opłatę za rezerwowane zajęcia. Podczas rezerwacji zajęć z aktywnego karnetu klienta zostanie pobrana opłata z góry.

§16

 Klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji najpóźniej 3 godziny przed planowanymi zajęciami. Jeżeli klient nie odwoła rezerwacji w wyżej określonym terminie opłata nie zostanie mu zwrócona.

§17

 Klub Fitness NJN zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 3 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w tym dniu na siłowni lub sali cardio.

§18

 Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.

§19

 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu Fitness NJN zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§20

 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§21

 Wykluczenie z Klubu następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu.

§22

Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu Fitness NJN.

§23

 Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone prze Klub Fitness NJN prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi – do odbioru w recepcji Klubu.

§24

 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu. Regulamin może być zmieniany i/lub uzupełniany.

§25

 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do właściciela Klubu lub e-mailowo.

§26

 Wszystkie szafki klubowe powinny być opróżnione przed zamknięciem Klubu. Klub Fitness NJN zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy.

§27

Klub Fitness NJN zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku. Klub zobowiązuje się wykorzystywać wizerunek Klienta jedynie w celach wskazanych wyżej a w innych celach, za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

§28

 Uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez Klub Fitness NJN wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez  Klub Fitness NJN  wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.) w celach upublicznienia tych dokumentów w takich mediach jak: Internet, prasa, telewizja itp.

Regulamin Klubu obowiązuje od 01.01.2015r.